Prosinec 2009

Pověst z Olomouce

9. prosince 2009 v 16:10 | Jakub Kalita |  Pověsti z Moravy
V centru města Olomouce je dům a na tom domě je jedna půlka koně. Ten kůň je zkamenělý. A o tom vám budu psát. Když přišel jeden pán do Olomouce, nastěhoval se do činžáku kousek od náměstí. Koupil si služku, která se do něho zamilovala. A tak šla za babkou kořenářkou pro nějaký lektvar. Tak dostala lektvar lásky a dala to do hrníčku, aby si ho vypil její pán, ale místo toho to vypil kůň, (v té době byli koně v bytech) a zamiloval se do služky a pořád za ní chodil. Až jednou to služka nevydržela a skočila z okna a kůň za ní, ale kůň se zasekl v okně a pak zkameněl. Konec. Nezapomeňte, že je to jen pověst.

Obrázky měst

9. prosince 2009 v 11:28 | Jakub Kalita |  Obrázky měst
Pověst z Plzně

9. prosince 2009 v 8:27 | Jakub Kalita |  Pověsti z Čech
Dnes napíšu pověst o obléhání Plzně. Když se snažili obléhat Plzeň (přesně nevím kdo to byl), dostali nápad, že se prokopou pod hradby. A tak začali kopat, mezitím za hradbami uslyšel jeden hostinský ve svém sklepu nějaké dunění a tak zavolal rytíře. Ti tam hlídali. Pak to bylo slyšet víc a víc, až pak uviděli hlavu jiného rytíře a usekli mu hlavu a vyndaly to tělo, ale nevzali hlavu. A od té doby se říkalo, že tam straší bezhlavý rytíř. Hostinský odtamtud utekl a nikdo tam nechodil. Až jednou se rozhodl jeden mladý muž, že vykope tu hlavu a pohřbí ji i s tím tělem. A když ji vykopal a pohřbil i s tím tělem, tak tam přestalo strašit. Konec. A nezapomeňte, že je to jen pověst.


Jestli se vám pověst libila tam ji okomentujte. Děkuju.

Dějiny Říma

7. prosince 2009 v 15:59 | Jakub Kalita
S dějinami se návštěvník Říma setkává na každém kroku a dochované památky pokrývají víc než dvě tisíciletí. Řím vznikl spojením několika osad, podle legendy roku 753 př. n. l., a od počátku 7. století př. n. l. mu vládli etruští králové; název Roma je snad podle etruského rodu Ruma. Po roce 509 př. n. l., kdy byli králové vyhnáni, vznikla římská republika. Do roku 270 př. n. l. republika postupně zabrala většinu území Apeninského poloostrova a pak obrátila pozornost k zámořským državám. Do 1. století n. l. se zmocnila Španělska, severní Afriky a Řecka. Rozpínající se říše nabízela příležitosti mocichtivým jednotlivcům a konflikty mezi silnými osobnostmi vedly nakonec k rozpadu republiky. Nějakou dobu jí vládl diktátorský Julius Caesar a jeho synovec Octavianus jako první římský císař přijal titul Augustus (Vznešený). Za Augusta se z města, budovaného dosud převážně z cihel, stává reprezentativní střed říše. Vznikají veřejné budovy, fóra, lázně, cirky, paláce - hlavním stavebním materiálem se stává mramor.
Pantheon
Během vlády Augustovy se narodil Ježíš Kristus a přestože křesťané byli až do 4. století pronásledováni, nové náboženství se prosadilo a Řím se stal jeho centrem.Takový je Řím.

Jestli se vám bude líbit tento článek tak ho komentujte.

Dějiny Olomouce

7. prosince 2009 v 14:43 | Jakub Kalita |  Dějiny měst z Moravy
Významnými historickými událostmi Olomouce jsou:

Dějiny Opavy

7. prosince 2009 v 14:41 | Jakub Kalita |  Dějiny měst z Slezka
Město Opava náleží ke starým sídelním územím. První svědkové osídlení pocházejí v archeolo-gických nálezech již ze starší doby kamenné. Takřka každé období pravěku zanechalo zde své stopy. Poslední z nich bylo slovanské hradiště v Kylešovicích, jehož obyvatelé náleželi s největší pravděpodobností ke kmeni Holasiců, připomínaném v názvu nedaleké obce Holasovice. Středověké osídlení Opavy se konstituovalo patrně ve 12. století v podobě kupecké osady, situované poblíž brodu přes řeku Opavu na obchodní cestě z Moravy do Polska. Tato cesta byla součástí "Jantarové stezky" spojující Jadran s Baltem. Z roku 1195 pochází také první písemná zpráva o existencí Opavy. Význam a postavení kupecké osady stvrdil městský statut, který získala někdy kolem roku 1215. Nedlouho poté, v roce 1224, byla vyhotovena listina, která poprvé hovoří o Opavě již jako o městě. Jádro osídlení se koncentrovalo na křižovatce obchodních cest v areálu Horního náměstí a rozšiřovalo se podél nich do ulice Mezi trhy a západní části Dolního náměstí. Původní opevnění města bylo tvořeno patrně pouze příkopem a zemními valy opatřenými dřevěnou palisádou, později byly vystavěny kamenné hradby přerušené na třech místech městskými branami - Jaktařskou, Ratibořskou a Hradeckou. Kromě již zmíněných dvou náměstí existoval v té době ještě tržní prostor - Dobytčí trh - v místech dnešní Masarykovy ulice.Opavské Přemyslovce na opavském vévodském trůně vystřídal syn krále Jiřího z Poděbrad, Viktorin, který byl posléze donucen ustoupit nárokům syna uherského krále Matyáše, Jana Korvína. Po smrti Matyášově se však neudržel ani on a Opavské vévodství bylo podřízeno přímo českým králům.V 16. století byla Opava silně zasažena reformací a většina obyvatel náležela v předbělohorském období k protestantům.Na odpor ze strany protestantů narazilo i udělení opavského vévodství Karlovi z Lichtenštejna císařem Matyášem v roce 1613. Za třicetileté války byla Opava v roce 1626 bez boje vydána žoldnéřům dánského krále, několikrát byla obsazena i Švédy. Velkou pohromu znamenal pro Opavu požár v roce 1689.Taková je Opava.

Dějiny Ostravy

7. prosince 2009 v 13:57 | Jakub Kalita |  Dějiny měst z Slezka
Původně malá osada vznikla nad řekou Ostrá (dnes Ostravice), která jí dala jméno a dodnes ji dělí na dvě základní části, Moravskou Ostravu a Slezskou Ostravu. Poloha na zemské hranici v místě, kudy procházela jantarová stezka,[4][5] vedla ve středověku k rozvoji města; po třicetileté válce však význam Ostravy upadl. V roce 1763 bylo ve slezské části Ostravy objeveno bohaté ložisko kvalitního černého uhlí, což předznamenalo výraznou proměnu města.V roce 1828 založil majitel panství, olomoucký arcibiskup Rudolf Jan, hutě nazvané po něm Rudolfovy. Později tyto hutě přešly do majetku rodiny Rothschildů a získaly název Vítkovice. Staly se jádrem rozsáhlého průmyslového rozmachu města, jehož odrazem byla i (ve druhé pol. 20. století) přezdívka města: ocelové srdce republiky.

Dějiny Brna

7. prosince 2009 v 13:53 | Jakub Kalita |  Dějiny měst z Moravy
Nejstarším dokladem lidského osídlení území Brna je rukou opracovaný kámen nalezený na Červeném kopci starý přibližně 700 000 let. V oblasti Brna žil také člověk kromaňonský.V průběhu 8. a 9. století plnilo centrální funkci v brněnském prostoru hradiště Staré Zámky u Líšně, správní středisko Velkomoravské říše. Určitý význam mělo již v té době sídliště pravděpodobně na ostrově v řece Svratce na území dnešního Starého Brna (přibližně v prostoru Křížové, Křídlovické).V roce 1641 po dobytí Olomouce švédskými vojsky se Brno stalo faktickým hlavním městem Moravy mj. proto, že sem byly z Olomouce narychlo přemístěny Zemské desky. Konec sporu obou měst učinil však až roku 1782 markrabě a císař Josef II.,který přiznal nárok na označení hlavního města definitivně Brnu.
. Takové jsou dějiny Brna.

Dějiny Plzně

2. prosince 2009 v 14:42 | Jakub Kalita |  Dějiny měst z Čech
První zmínky o Plzni jsou okolo roku 976, kdy u toho přemyslovského hradiště kníže Boleslav II. porazil vojsko německého krále Oty II. V podhradí postupně vyrostlo městské sídlo s řadou kostelů a živym obchodním ruchem. Do nynější polohy (v jižním sousedství tehdejší vsi Malice)přenesl město pod názvem Nová Plzeň Václav II. roku 1295 jako důležitou obchodní křižovatku západních Čech na cestě z Prahy do Bavorska. Vyřešila se tím dodávka vody, neboť místo leželo na soutoku řek Mže a Radbuzy. Díky své poloze se stala třetím největším a nejdůležitějším městem po Praze a Kutné Hoře. V té době se tam postavilo mnoho kostelů např: Kostel


Sv.Bartoloměje(stojí ve městě na náměstí),
Františkánský klášter. Taková je Plzeň.